Sold out

OLIVIER LEFLAIVE, CHASSANGE-MONTRACHET

886,00kn

Bogato i moćno vino izvanredne postojanosti i mirisa u kojem dominiraju arome
bagrema, slatkih začina i zrelih plodova bijelog mesa.

A rich and powerful wine with a remarkable persistence and a nose dominated by aromas of acacia, sweet spices and white flesh ripe fruits.

Nema na zalihi

SKU: 93499 Kategorije: ,
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Burgundija je jedna od 26 pokrajina Francuske, sastoji se od četri dijela: Yonne, Cote-d’Or, Nievre i Saone-et-Loire, a smještena je na istoku Francuske. Dobila je naziv po bivšoj Kraljevini Burgundiji.

Burgundi su potomci germanskih naroda koji su doselili područje Burgundije nakon raspada Zapadnog Rimskog Carstva. Kraljevinu Burgundiju je pokorilo Franačko carstvo, Burgundija je nakon stogodišnjeg rata pripala najmlađem sinu francuskog kralja koji ju je doveo do visokog ekonomskog i vojnog položaja. 1678. godine Mirom u Nijmegenu Francuska je osvojila poslijednje teritorije Burgundije te je time Burgundija kao kraljevina nestala. Današnja Burgundija ne odgovara u potpunosti povijesnoj provinciji Burgundiji, Yonne nekada nije bila dijelom Brugundije već samo granično područje.

Burgundija je ravničarska zemlja s uzvišenjima u središnjem dijelu što je čini pogodnom za uzgoj poljoprivrednih kultura, a ponajviše grožđa i vina. Poljoprivreda u Burgundiji je snažna i specijalizirana, dijelovi Yonne i Côte-d’Or uzgajaju žitarice dok Côtes de BeauneNuitsHautes-CôtesCôte ChalonnaiseMâconnaisBeaujolais i drugi  imaju razvijeno vinogradarstvo. Industrija se razvila u 19. stoljeću, a razvila se posebno nakon 1945. godine u dolini Saone, Dijonu i Yonne.

Burgundija ima oko 27 760 hektara zasađenih vinogradima te 100 apelacija koje prozvode oko 1.5 milijuna hektolitara vina. Najjužnije vinorodno područje je Maconnaise s najpoznatijom apelacijom vrhunskog Chardonnay-a Pouilly-Fuisse. Najsjevernija područja su Chablis i Auxerrois, no srce i najpoznatiji dio Brugundije je Côte-d’Or. On se sastoji od tri apelacije Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) i Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundska vina su pretežito bijela, a najpoznatija su vina Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Blanc. Burgundijska vina smatraju se jednim od najprestižnijih i najskupljih vina na svijetu.

Chablis se nalazi u sjevero-zapadnom djelu Burgundije te se tamo proizvode toliko specifična bijela vina da se ponekad smatra zasebnom regijom. Prema jugu nalazi se Beaujolais u kojoj su dvije najvažnije sorte uzgoja Pinot Noir i Chardonnay.   Bourgogne Aligote je poznata po sorti Aligote, a Macon po sorti Gamay koji se koristi u crnim i rose vinima.

Tri su načina na koja se proizvodi vino u Burgundiji. Prvi je preko pregovaranja za kupnju grožđa s više malih uzgajača vina, druga je kupovina grožđa preko organiziranih grupa poput kooperative i treća je proizvodnja od vlastitog grožđa, ova posljednja je ujedno i najrijeđi slučaj.

Klima Burgundije je pretežito kontinentalna s kratkim ljetima i hladnim zimama što je čini izazovnom za uzgoj grožđa. Najveće prijetnje za vinovu lozu su proljetni mrazovi i tuča. Vapnenačko tlo Burgundije ima veliku ulogu u karakteru njegovih vina, donosi mu suštinsku mineralnost i kompleksnost okusa posebice kod bijelih vina. Upravo je tlo zajedno s orijentacijom vinograda zaslužno za Premier Cru i Grand Cru status određenog položaja.

Burgundy is one of the 26 provinces of France, consists of a square part: Yonne, Cote-d’Or, Nievre and Saone-et-Loire, and is located in the east of France. It was named after the former Kingdom of Burgundy. The Burgundians are the descendants of the Germanic peoples who settled the area of ​​Burgundy after the collapse of the Western Roman Empire. The Kingdom of Burgundy was conquered by the Frankish Empire, and after a hundred years of war, Burgundy belonged to the youngest son of the French king, which led to a high economic and military position. In 1678, by the Peace of Nijmegen, France conquered the last territories of Burgundy and the time of Burgundy as a kingdom disappeared. Today’s Burgundy does not fully correspond to the historic province of Burgundy, Yonne was once not part of Brugundy but only a border area. Burgundy is a lowland country with elevations in the central part, which makes it suitable for growing crops, especially grapes and wine. Agriculture in Burgundy is strong and specialized, parts of Yonne and Côte-d’Or grow cereals while Côtes de Beaune, Nuits, Hautes-Côtes, Côte Chalonnaise, Mâconnais, Beaujolais and others have developed viticulture. The industry developed in the 19th century, and developed especially after 1945 in the Saone, Dijon and Yonne valleys. Burgundy has about 27,760 hectares planted with vineyards and 100 appeals that produce about 1.5 million hectoliters of wine. The strongest wine-growing area is Maconnaise with the most famous appeal of the top Chardonnay Pouilly-Fuisse. The northernmost areas are Chablis and Auxerrois, but the heart and most famous part of Brugundy is the Côte-d’Or. It consists of three appeals Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) and Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundy wines are predominantly white, the most famous wines being Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Blanc. Burgundy wines are considered one of the most prestigious and expensive wines in the world. Chablis is located in the northwestern part of Burgundy and produces such specific white wines that it is sometimes considered a separate region. To the south is Beaujolais where the two most important cultivars are Pinot Noir and Chardonnay. Bourgogne Aligote is known for the Aligote variety, and Macon for the Gamay variety used in red and rose wines. There are three ways wine is produced in Burgundy. The first is through negotiations for the purchase of grapes from several small wine growers, the second is the purchase of grapes through organized groups such as cooperatives and the third is the production of own grapes, the latter is also the rarest case. The climate of Burgundy is predominantly continental with short summers and cold winters making it challenging for grape growing. The biggest threats to the vine are spring frosts and hail. The calcareous soil of Burgundy plays a major role in the character of its wines, bringing it the essential minerality and complexity of taste especially in white wines. It is the soil along with the orientation of the vineyards that is responsible for the Premier Cru and Grand Cru status of a particular location.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Sve je počelo 1984. godine kad je Olivier Leflaive Freres odlučio započeti svoju vlastitu vinariju s otkupom grožđa i mošta od drugih vinogradara, što je bilo neobično za Burgundiju u to doba. No obitelj Leflaive posjeduje vinograde u Puligny Montrachet-u još od 1717. godine. U poslu su mu se pridružili njegov brat Patrick i stric Vincent. Filozofija Oliviera Leflaive je proizvodnja vrhunskog vina i sve započinje u vinogradu s dobrim grožđem. 1988. godine u vinariju je stigao  Franck Grux mladi vinar koji je postao voditelj vinarije.

Iako je kvaliteta berbe i grožđa izuzetno važna, također veliku ulogu igraju i vinifikacija i starenje vina kako bi dovele do izražaja esenciju svako vinograda odnosno grožđa. Franck Grux  i Philippe Grillet stavljaju na prvo mjesto kvalitetu vina i poštivanje svakog terroir-a te prema svakom cuvee-u imaju individualni pristup.

Danas vinogradi Oliviera pokrivaju 17 hektara te su pažljivo upravljani prema biodinamičkom pristupu koji se provodi već 20 godina. Grožđe koje se procesuira u vinariji Oliviera dolazi s najboljih 120 hektara cru-eva, većina je bijelog grožđa s tri prestižna mjesta Cote de Beaune – Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet i Meursault te Chablis i Cote Chalonnaise.

It all started in 1984 when Olivier Leflaive Freres decided to start his own winery by buying grapes and must from other winegrowers, which was unusual for Burgundy at the time. But the Leflaive family has owned vineyards in Puligny Montrachet since 1717. He was joined in the business by his brother Patrick and uncle Vincent. Olivier Leflaive’s philosophy is to produce top quality wine and it all starts in a vineyard with good grapes. In 1988, Franck Grux, a young winemaker, arrived at the winery and became the manager of the winery. Although the quality of the harvest and grapes is extremely important, vinification and aging of wine also play an important role in order to express the essence of each vineyard or grape. Franck Grux and Philippe Grillet put the quality of wine and respect for each terroir in the first place, and they have an individual approach to each cuvee. Today, the Oliviera vineyards cover 17 hectares and are carefully managed according to a biodynamic approach that has been implemented for 20 years. The grapes processed at the Oliviera winery come from the best 120 acres of cru, most of the white grapes from the three prestigious Cote de Beaune places – Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet and Meursault and Chablis and Cote Chalonnaise.