CHATEAU LATOUR, PAUILLAC, 2009

20.255,00kn

Duboko granatne boje, Latour iz 2009. bez srama je mladenački s odvažnim crnim ribizlom, crnim trešnjama i toplim notama šljiva plus nijanse cedrove škrinje, anisa, tartufa i tapenade s valom obrađene crne zemlje. Pun, koncentriran i snažan u ustima, ima čvrsti okvir od super zrelih, zrnatih tanina i fantastične svježine, koji završava vrlo dugo i čudesno mineralno.

Deep garnet colored, the 2009 Latour is unashamedly youthful with bold blackcurrants, black cherries and warm plums notes plus nuances of cedar chest, aniseed, truffles and tapenade with a waft of tilled black soil. Full, concentrated and powerful in the mouth, it has a rock-solid frame of super ripe, grainy tannins and fantastic freshness, finishing very long and wonderfully minerally.

Na zalihi

Opis

Le Pauillac de Chateau Latour ima ugodnu strogost na dobro definiranom buketu s crnim voćem. Paleta je srednje tjelesne građe sa sočnom jezgrom voća, vrlo profinjene čistoće, glatka u ustima s nježnim i prilično zaobljenim završetkom. Vina Bordeaux Pauillac bogata su i koncentrirana, puna, crvena, s gripnim taninima i karakterističnim notama crnog ribiza, cedra i cigare. Najbolji primjeri potječu od mješavina s bazom visokokvalitetnog cabernet sauvignona i često se smatraju najistaknutijim primjerom bordoškog vina.

 

Le Pauillac de Chateau Latour has a pleasant strichness on the well defined bouquet with black fruit. The palete is medium bodied with juicy core of fruit, very profined purity, smooth in the mouth with careesing and quite rounded finish.  Bordeaux Pauillac wines are rich and concentrated, full-bodied reds with grippy tannins, and characteristic notes of cassis, cedar and cigar box spice. The best examples come from blends with a base of high-quality Cabernet Sauvignon and are often considered the quintessential example of a Bordeaux wine.

REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Bordeaux je poznata vinska regija smještena u jugozapadnoj Francuskoj te je domovina najpoznatijih svjetskih vinara. Ima stoljetnu tradiciju te su u vinima Bordeaux-a uživali i stari Rimljani.

Luka grada Bordeaux-a se od 2009. godine nalazi na popisu Svjetske baštine. Oko grada Bordeaux-a se nalazi 14 000 proizvođača vina te 117 514 hektara vinograda.

Regija je u blizini rijeke Gironde te Atlantskog oceana zbog čega ima morsku klimu. Ocean i rijeka donose blagu zimu i topla ljeta te duge sunčane jeseni. Regija je zaštićena od oceanskih snažnih vjetrova sa gustom borovom šumom koja se proteže paralelno uz regiju. Zbog rijeke i oceana regija ima vapnenačko tlo sa glinom i pijeskom što je Izuzetno pogodno tlo za uzgoj vinove loze.

Bordeaux je najpoznatija po crvenim vinima te plemenitim slatkim vinima, no ne zaostaju ni visokokvalitetna bijela vina. Bordeaux crvena vina imaju jedinstveni izražaj regije koji je prepoznatljiv u cijelom svijetu. Najčešća crna vina koja se proizvode su Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Petit Verdot, Malbec. Najčešća bijela vina su Sauvignon blanc, Semilion i Muscadelle. Klasifikacija bordoških vina počela je 1855. godine. Bordoški vinogradi podijeljeni su na pet regija; Entre-Deux-Mers, Libournais, Bourgeais-Blayais, Gravec i Medoc. Medoc se nalazi na trokutastom poluotoku okružen Atlanskim oceanom i rijekom Gironde koji iznimno povoljno utječu na uzgoj vinove loze.

Bordeaux također ima veliko industrijsko središte, posebno fokusirano na aeronautiku. Najpoznatija poduzeća koja se bave aeronautikom su Dassault, Safran i Thales. Dok se na periferiji grada Bordeaux gradi laser Megajoule koji je ključan za francuski nuklearni program te je u njega Ministarstvo obrane uložilo dvije milijarde eura. Od ostalih industrija prisutne su petrokemijska i farmaceutska industrija.

Jedno od poznatijih znamenitosti Bordeaux-a je i njegovo sveučilište koje je nastalo 1441. godine zahvaljujući papi Eugenu IV. Bordoško sveučilište je podijeljeno na 4 dijela: sveučilište Bordeaux, sveučilište Victor Segalen Bordeaux 2, sveučilište Michel de Montaigne Bordeaux 3 i sveučilište Montesquieu Bordeaux 4.

Bordeaux is a famous wine region located in southwestern France and is home to the world’s most famous winemakers. It has a century-old tradition and the wines of Bordeaux were enjoyed by the ancient Romans. The port of Bordeaux has been a World Heritage Site since 2009. There are 14,000 wine producers and 117,514 hectares of vineyards around the city of Bordeaux. The region is close to the Gironde River and the Atlantic Ocean, which is why it has a maritime climate. The ocean and river bring mild winters and warm summers and long sunny autumns. The region is protected from strong ocean winds with a dense pine forest that runs parallel to the region. Due to the river and ocean, the region has calcareous soil with clay and sand, which is extremely suitable soil for growing vines. Bordeaux is best known for its red wines and noble sweet wines, but high-quality white wines are not far behind. Bordeaux red wines have a unique expression of the region that is recognizable all over the world. The most common red wines produced are Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Petit Verdot, Malbec. The most common white wines are Sauvignon blanc, Semilion and Muscadelle. The classification of Bordeaux wines began in 1855. The Bordeaux vineyards are divided into five regions; Entre-Deux-Mers, Libournais, Bourgeais-Blayais, Gravec and Medoc. Medoc is located on a triangular peninsula surrounded by the Atlantic Ocean and the Gironde River, which have an extremely favorable effect on grape growing. Bordeaux also has a large industrial center, especially focused on aeronautics. The most famous aeronautics companies are Dassault, Safran and Thales. While the Megajoule laser, which is crucial for France’s nuclear program, is being built on the outskirts of Bordeaux, the Ministry of Defense has invested two billion euros in it. Of the other industries, the petrochemical and pharmaceutical industries are present. One of the most famous sights of Bordeaux is its university, which was founded in 1441 thanks to Pope Eugene IV. The University of Bordeaux is divided into 4 parts: the University of Bordeaux, the University of Victor Segalen Bordeaux 2, the University of Michel de Montaigne Bordeaux 3 and the University of Montesquieu Bordeaux 4.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Château Latour je francusko vinsko imanje, ocijenjeno prvim rastom prema Bordeaux klasifikaciji iz 1855. godine , u vlasništvu Groupe Artemis . Latour leži na samom jugoistočnom vrhu komune Pauillac u regiji Médoc , sjeverozapadno od Bordeauxa , na granici sa Saint-Julienom , i samo nekoliko stotina metara od obala ušća Gironde .Na imanju se ukupno proizvode tri crvena vina. Uz Grand vin , Latour je od 1966. godine proizveo i drugo vino Les Forts de Latour , a treće vino, jednostavno naziva Pauillac  i pušta se svake godine od 1989. godine. Imperiale (šest litara boca) Chateau Latoura prodala se 2011. g. za £ 135,000 .

Od 1670.godine započinje loza povezanog obiteljskog vlasništva koja nije prekinuta do 1963.  kada je imanje stekla obitelj de Chavannes i 1677. godine  sklapanjem braka prelazi na obitelj de Clauzel. Kada se Alexandre de Ségur oženio Marie-Thérèse de Clauzel , Latour je postao dio njegove goleme imovine, kojoj je također dodao Château Lafite 1716. godine, neposredno prije njegove smrti. Godine 1718. njegov sin Nicolas-Alexandre de Ségur dodao je Château Mouton i Château Calon-Ségur u svoja gospodarstva i počeo proizvoditi vina visoke kvalitete. Rasprostranjena reputacija Latoura pojavila se početkom 18. stoljeća kada je njegov status uspostavljen na izvoznim tržištima poput Engleske, uz dvorce Lafite, Margaux i Pontac . 

Smrću Nicolas-Alexandrea Ségura 1755. godine imanje je podijeljeno između četiri kćeri, od kojih su tri naslijedile Latour 1760. godine,  a s odsutnim vlasnicima Latourom je upravljao regisseur zadužen za učinkovitu upravu i temeljitu korespondenciju s vlasnicima .  Primajući više brige nego pod pokojnim vlasnikom čiji je favorit bio Lafite, Latour se poboljšao u kasnijoj polovici stoljeća, a kasnije je postao miljenik Thomasa Jeffersona , tadašnjeg ministra u Francuskoj, koji je La Tour de Ségur kategorizirao kao vinograd prve kakvoće 1787. godine.

1989. godine Latour je kupio Allied Lyons za oko 110 milijuna funti, no 1993. vratio se u francusko vlasništvo kada ga je poduzetnik François Pinault kupio za 86 milijuna funti i postao je dio njegove holding tvrtke Groupe Artemis. 

Vina Bordeaux Pauillac bogata su i koncentrirana, puna, crvena, s gripnim taninima i karakterističnim notama  crnog ribiza, cedra i cigare. 
Najbolji primjeri potječu od mješavina s bazom visokokvalitetnog cabernet sauvignona i često se smatraju najistaknutijim primjerom bordoškog vina.

Pauillac, u Bordeauxovoj regiji Lijeve obale Médoc, može se pohvaliti dobro dreniranim šljunčanim tlima, što zauzvrat znači i kvalitetnija vina, a oni iz Pauillaca izuzetno dobro stare. Tri od pet prvih izrastaka iz klasifikacije Médoc iz 1855. godine nalaze se u Pauillacu: Lafite, Latour i Mouton-Rothschild.

 

 

 


Château Latour is a French wine estate, rated as a First Growth under the 1855 Bordeaux Classification, owned by Groupe Artemis. Latour lies at the very southeastern tip of the commune of Pauillac in the Médoc region to the north-west of Bordeaux, at its border with Saint-Julien, and only a few hundred metres from the banks of the Gironde estuary.

The estate produces three red wines in all. In addition to its Grand vin, Latour has also produced the second wine Les Forts de Latour since 1966, and a third wine, simply named Pauillac , has been released every year since 1989. An impériale (six-litre bottle) of Château Latour sold for £135,000 in 2011.

From 1670 began a lineage of connected family ownership not broken until 1963, when the estate was acquired by the de Chavannes family, and passed by marriage to the de Clauzel family in 1677. When Alexandre de Ségur married Marie-Thérèse de Clauzel, Latour became a part of his vast property, to which he also added Château Lafite in 1716, just prior to his death. In 1718 his son Nicolas-Alexandre de Ségur added Château Mouton and Château Calon-Ségur to his holdings and began producing wines of great quality.The widespread reputation of Latour emerged at the beginning of the 18th century when its status was established on export markets such as England, alongside chateaux Lafite, Margaux and Pontac.With the death of Nicolas-Alexandre Ségur in 1755 the estate was divided among four daughters, three of whom inherited Latour in 1760,and with absent landlords, Latour was managed by a regisseur charged with efficient administration and thorough correspondence with the owners. Receiving more care than under the late owner whose favourite had been Lafite, Latour improved in the later half of the century, and later became a favourite of Thomas Jefferson, then minister to France, when he categorised La Tour de Ségur as a vineyard of first quality in 1787.

In 1989 Latour was purchased by Allied Lyons for around £110 million, but in 1993 returned to French ownership when bought by businessman François Pinault for £86 million when it became part of his holding company Groupe Artemis.

Bordeaux Pauillac wines are rich and concentrated, full-bodied reds with grippy tannins, and characteristic notes of cassis, cedar and cigar box spice.
The best examples come from blends with a base of high-quality Cabernet Sauvignon and are often considered the quintessential example of a Bordeaux wine.

Pauillac, in Bordeaux’s Left Bank Médoc region, boasts well-draining gravel soils, which in turn translates to higher quality wines; and those from Pauillac age extremely well.
Three of the five first-growths from the 1855 classification of the Médoc are situated in Pauillac: Lafite, Latour, and Mouton-Rothschild.