VANTGUARD, CURADO BLUE AGAVE TEQUILA

76,00

Curado Blue Weber 40% ABV, iz Arandasa, je tekila biljnih i cvjetnih nota sa slatkim i zemljanim nepcem. Curado je prva tekila kojoj je ulijevana kuhana Agava, inovativan proizvod prepun suptilnih nijansi, koji poštuje meksičku tradiciju i kulturu. Arandas Tequila izrađena je od biljke plave agave koja raste u meksičkoj provinciji Jalisco, području poznatom po tome što ima klimu idealnu za uzgoj biljaka plave agave. Svaka vrsta agave kuha se tehnikom svake regije, a zatim odvozi u destileriju u Jalisco gdje se ulijeva u najbolju 100% tekilu od plave agave s planina regije Jalisco. Udio agave u tekili razlikuje se u svakom izrazu, ovisno o vrsti primljene agave.

Curado tekila, sa šarenim Alebrijama odvesti će vas na neočekivana mjesta.

 

Curado Blue Weber 40% ABV, from Arandas, is a tequila of plant and floral notes with a sweet and earthy palate. Curado is the first tequila to be infused with boiled Agave, an innovative product full of subtle nuances, which respects Mexican tradition and culture. Arandas Tequila is made from the blue agave plant that grows in the Mexican province of Jalisco, an area known for having a climate ideal for growing blue agave plants. Each type of agave is cooked using the technique of each region and then taken to a distillery in Jalisco where it is poured into the best 100% blue agave tequila from the mountains of the Jalisco region. The proportion of agave in tequila varies in each expression, depending on the type of agave received. 

Curado tequila, with colorful Alebrias will take you to unexpected places.

Na zalihi

Ukoliko na zalihama nema dovoljna količina za Vašu narudžbu, slobodno nas kontaktirajte putem mail-a:  info@svijet-vina.hr

SKU: 93494 Kategorije: ,
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Jalisco, službeno slobodna i suverena država Jalisco, jedna je od 32 države koje čine savezne jedinice Meksika. Smješten je u zapadnom Meksiku, a graniči sa šest država, a to su Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán i Colima. Jalisco je podijeljen u 125 općina, a glavni grad mu je Guadalajara.

Jalisco je jedna od ekonomski i kulturno najvažnijih država u Meksiku, zahvaljujući svojim prirodnim resursima, kao i dugoj povijesti i kulturi. Mnoge karakteristične osobine meksičke kulture, posebno izvan Mexico Cityja, porijeklom su iz Jalisca, poput mariachija, glazbe ranchera, birrije, tekile, jaripea itd., Pa otuda i moto države: “Jalisco es México”. Ekonomski je zauzela treće mjesto u zemlji, a industrije su usredotočene na gradsko područje Guadalajare, drugo po veličini gradsko područje u Meksiku. U državi žive dvije značajne autohtone populacije, Huichols i Nahuas. Također postoji značajno strano stanovništvo, uglavnom iz Sjedinjenih Država i Kanade, koje živi u područjima jezera Chapala i Puerto Vallarta.

Oaxaca je jedna od 32 države koje čine savezne jedinice Meksika. Podijeljen je u 570 općina, od kojih 418 upravlja sustavom “usos y costumbres “(običaji i tradicija) s priznatim lokalnim oblicima samouprave. Oaxaca je na jugozapadu Meksika i na zapadu graniči s državama Guerrero, na sjeverozapadu sa Puebla, na sjeveru Veracruz i na istoku Chiapas. Na jugu Oaxaca ima značajnu obalu na Tihom oceanu. Oaxaca, ili punim imenom Oaxaca de Juárez glavni je i najveći grad istoimene meksičke države Oaxaca. Nalazi se na jugu, od Meksičkog gorja Sierra Madre do obala rijeke Atoyac, na nadmorskoj visini od 1.555 metara. Zbog autohtone tradicije i obilja sirovina, Oaxaca je vodeći proizvođač tekile i rukotvorina u Meksiku. Rukotvorine Oaxacan tradicionalno se izrađuju od drveta, vune, gline i kože, a najpoznatiji drveni zanat je izrada figura “alebrije”, koje su obično minijaturne, stvarne ili zamišljene životinje jarkih boja. Izvorno su stvoreni od papira i kartona u Mexico Cityju, ali ovaj je zanat prilagođen izvornom drvorezu iz Oaxacana u obliku kakav ima danas.

Arandas je glavno središte za proizvodnju tekile u regiji Los Altos, jednoj od dvije glavne regije za proizvodnju tekile u u provinciji Jalisco. Organsko uzgojena agava za tekilu proizvodi se u selu Agua Negra, oko 25 km od Arandasa.

Michoacán jedna je od 31 saveznih država Meksika, smještena na obali Tihog oceana, graniči sa meksičkim saveznim državama Colima i Jalisco. U području Michoacán tequila se proizvodi na starinski zanatski način i poznata je po proizvodnji napitaka od charande, tekile i mezcala koji imaju zaštičenu oznaku izvornosti.

Biljka agave postoji na zemlji otprilike 12 milijuna godina. Pred hispanske mezoameričke kulture pronašle su mnoštvo primjena za biljku: kuhana Piña za hranu, sušena vlakna za uže, odjeću i papir i – što je možda najvažnije – fermentirani sok od agave (Pulque kakav je poznat u Meksiku) kao prvi alkoholno piće američkog kontinenta. To je čudesna biljka, puna života koja provodi duge godine sazrijevajući pod meksičkim suncem. Hranjene zemaljskim mineralima, biljke apsorbiraju tu energiju, koja postaje njihova životna bit.

U Meksiku živi obilje različitih alkoholnih pića – Tequila, Mezcal, Raicilla i mnogi drugi. Ovi destilati su svi proizvodi stvoreni iz ove biljke, svi jedinstveni u svojim okusima i mirisima, ovisno o vrsti agave koja se koristi. Tequila kakvu danas poznajemo počela se proizvoditi ranih 1800.-ih u Guadalajari, kada su osnovane velike destilerije u gradovima, a malene na hacijendama su propale te su se okrenule samo uzgoju agave, znatno proširivši površinu zasada. U 19. stoljeću uvedeni su uspješniji strojevi poput parnih pećnica i strojnih mlinova, a u prošlom stoljeću tequila je postala popularna diljem svijeta.

Danas se uzgoj agave smatra dijelom meksičkog nacionalnog identiteta, a područje s nasadima agave i velikim starim destilerijama u Tequili, Arenalu i Amatitanu, nacionalnom baštinom. Zbog toga su postale svjetska baština 2006. god.

 

Jalisco, officially the Free and Sovereign State of Jalisco is one of the 32 states which comprise the Federal Entities of Mexico. It is located in Western Mexico and is bordered by six states which are Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, and Colima. Jalisco is divided into 125 municipalities, and its capital city is Guadalajara.

Jalisco is one of the most economically and culturally important states in Mexico, owing to its natural resources as well as its long history and culture. Many of the characteristic traits of Mexican culture, particularly outside Mexico City, are originally from Jalisco, such as mariachi, ranchera music, birria, tequila, jaripeo, etc., hence the state’s motto: “Jalisco es México.” Economically, it is ranked third in the country, with industries centered in the Guadalajara metropolitan area, the second largest metropolitan area in Mexico. The state is home to two significant indigenous populations, the Huichols and the Nahuas. There is also a significant foreign population, mostly from the United States and Canada, living in the Lake Chapala and Puerto Vallarta areas.

Oaxaca is one of the 32 states that make up the federal units of Mexico. It is divided into 570 municipalities, of which 418 operate a system of “usos y costumbres” (customs and traditions) with recognized local forms of self-government. Oaxaca is in southwestern Mexico and borders the states of Guerrero in the west, Puebla in the northwest, Veracruz in the north, and Chiapas in the east. South Oaxaca has a significant coastline in the Pacific Ocean. Oaxaca, or full name Oaxaca de Juárez is the capital and largest city of the Mexican state of the same name Oaxaca. It is located in the south, from the Mexican Sierra Madre Mountains to the banks of the Atoyac River, at an altitude of 1,555 meters. Due to its indigenous tradition and abundance of raw materials, Oaxaca is a leading producer of tequila and handicrafts in Mexico. Oaxacan handicrafts are traditionally made of wood, wool, clay and leather, and the most famous wooden craft is the making of “alebria” figures, which are usually miniature, real or imaginary animals of bright colors. They were originally created from paper and cardboard in Mexico City, but this craft has been adapted to the original woodcut from Oaxacan in the form it has today.

Arandas is the main tequila production center in the Los Altos region, one of the two main tequila production regions in Jalisco province. Organically grown agave for tequila is produced in the village of Agua Negra, about 25 km from Arandas.

Michoacán is one of the 31 states of Mexico, located on the Pacific coast, bordering the Mexican states of Colima and Jalisco. In the area of ​​Michoacán tequila is produced in the old-fashioned craft way and is known for the production of beverages from charanda, tequila and mezcal which have a protected designation of origin.

The agave plant has existed on earth for an estimated 12 million years. Pre-Hispanic Mesoamerican cultures found many uses for the plant: the cooked Piña for food, the dried fibers for rope, clothing and paper, and – perhaps most importantly – the fermented Agave juice (Pulque as it is known in Mexico) as the first alcoholic beverage of the American continent. It is a miraculous plant, full of life, that spends long years maturing under the Mexican sun. 

Nourished by the earth’s minerals, the plants absorb this energy, which becomes their life essence. Mexico is home to an abundance of different spirits – Tequila, Mezcal, Raicilla, and many more. These distillates are all products created from this plant, all unique in their flavors and aromas, depending on the type of Agave that is used.

Tequila as we know it today began to be produced in the early 1800s in Guadalajara, when large distilleries were established in the cities, and small ones on haciendas collapsed and turned only to agave cultivation, greatly expanding the area of ​​plantations. More successful machines such as steam ovens and machine mills were introduced in the 19th century, and in the last century tequila became popular all over the world.

Today, agave cultivation is considered part of the Mexican national identity, and the area with agave plantations and large old distilleries in Tequila, Arenal and Amatitano is considered a national heritage site. That is why they became a world heritage site in 2006.

 

O DESTILERIJI / ABOUT DISTILERY

O DESTILERIJI / ABOUT DISTILERY

Veleposlanik Tequile, Tomas Estes, u suradnji s Vantguardom i obitelji Camerana, predstavlja nam novu paletu Curado! Seriju od tri ulivena alkoholna pića od agave, koja treba nadići kategoriju tekile. Curado je potražio najbolje sorte agave u Meksiku kako bi stvorio inovativni asortiman proizvoda koji poštuje tradiciju i kulturu zemlje. Agave su dobivene i ubrane lokalno i kuhane prema retrospektivnoj tehnici svake pojedine regije. Zatim se prevoze u destileriju Curado kako bi se ulili u najfiniju 100% plavu tekilu iz gorja provincije Jalisco. Udio agave u odnosu na tekilu razlikuje se u svakom izrazu, ovisno o vrsti ugrađene agave kako bi se najbolje poboljšale suptilne nijanse svake, donoseći njihov jedinstveni ukus i svestranost. Tekile se ulijevaju u spremnike od nehrđajućeg čelika najmanje pet dana i nadgledaju se svakih 3-6 sati.

Za izradu Curada koristi se blanco tekila s gorja Jalisco, a zatim se ulijeva tekućina s komadima kuhane Agave. U početku su infuzije koristile samo plavu agavu iz države Jalisco, no projekt je ubrzo evoluirao tako da uključuje i druge sorte agave iz drugih regija Meksika.

Curado je inovativan proizvod, prepun suptilnih nijansi, koji i dalje poštuje meksičku tradiciju i kulturu.

Svaka životinja na različitim izrazima Curada predstavlja svoju zemlju porijekla; svi oni pripadaju oniričkom svijetu Alebrijesa. Alebrijes su moderni oblik umjetnosti i izražavanja lokalnog meksičkog umjetnika Pedra Linaresa, koji je “vidio” ove životinje kako ga prenose iz svijeta živih u svijet mrtvih i natrag. Alebrije su često definirane karakteristikama koje pripadaju drugim stvorenjima (krilima, repovima, uzorcima i bojama), nemoguće su životinje koje će vas odvesti na neočekivana mjesta … kao i Curado.

Biljka agave postoji na zemlji otprilike 12 milijuna godina. Pred hispanske mezoameričke kulture pronašle su mnoštvo primjena za biljku: kuhana Piña za hranu, sušena vlakna za uže, odjeću i papir i – što je možda najvažnije – fermentirani sok od agave (Pulque kakav je poznat u Meksiku) kao prvi alkoholno piće američkog kontinenta. To je čudesna biljka, puna života koja provodi duge godine sazrijevajući pod meksičkim suncem. Hranjene zemaljskim mineralima, biljke apsorbiraju tu energiju, koja postaje njihova životna bit.

U Meksiku živi obilje različitih alkoholnih pića – Tequila, Mezcal, Raicilla i mnogi drugi. Ovi destilati su svi proizvodi stvoreni iz ove biljke, svi jedinstveni u svojim okusima i mirisima, ovisno o vrsti agave koja se koristi.

Tequila kakvu danas poznajemo počela se proizvoditi ranih 1800.-ih u Guadalajari, kada su osnovane velike destilerije u gradovima, a malene na hacijendama su propale te su se okrenule samo uzgoju agave, znatno proširivši površinu zasada. U 19. stoljeću uvedeni su uspješniji strojevi poput parnih pećnica i strojnih mlinova, a u prošlom stoljeću tequila je postala popularna diljem svijeta.

Danas se uzgoj agave smatra dijelom meksičkog nacionalnog identiteta, a područje s nasadima agave i velikim starim destilerijama u Tequili, Arenalu i Amatitanu, nacionalnom baštinom. Zbog toga su postale svjetska baština 2006. god.

 

The Ambassador of Tequila, Tomas Estes, in collaboration with Vantguard and the Camerana family, presents us with a new range of Curado! A series of three infused agave alcoholic beverages, which should exceed the category of tequila. Curado sought out the best varieties of agave in Mexico to create an innovative product range that respects the country’s tradition and culture. Agaves were obtained and harvested locally and cooked according to the retrospective technique of each individual region. They are then transported to the Curado distillery to be poured into the finest 100% blue tequila from the mountains of the province of Jalisco. The proportion of agave in relation to tequila differs in each expression, depending on the type of agave incorporated to best enhance the subtle nuances of each, bringing their unique taste and versatility. Tequila is poured into stainless steel containers for at least five days and monitored every 3-6 hours.

Blanco tequila from the Jalisco Mountains is used to make Curad, and then the liquid is poured with pieces of boiled Agave. Initially, the infusions used only blue agave from the state of Jalisco, but the project soon evolved to include other varieties of agave from other regions of Mexico.

Curado is an innovative product, full of subtle nuances, which still respects Mexican tradition and culture.

Each animal in different Curada expressions represents its country of origin; they all belong to the oneiric world of Alebrijes. Alebrijes are a modern form of art and expression by local Mexican artist Pedro Linares, who “saw” these animals transferring it from the world of the living to the world of the dead and back. Allebras are often defined by characteristics belonging to other creatures (wings, tails, patterns and colors), impossible animals that will take you to unexpected places … as is Curado.

The agave plant has existed on earth for approximately 12 million years. Before Hispanic Mesoamerican cultures found many uses for the plant: boiled Piña for food, dried fiber for rope, clothing and paper and – perhaps most importantly – fermented agave juice (Pulque as known in Mexico) as the first alcoholic beverage of the American continent. It is a wonderful plant, full of life that spends many years maturing under the Mexican sun. Nourished by earth minerals, plants absorb this energy, which becomes their life essence.

Mexico is home to an abundance of different alcoholic beverages – Tequila, Mezcal, Raicilla and many others. These distillates are all products created from this plant, all unique in their flavors and aromas, depending on the type of agave used.

Tequila as we know it today began to be produced in the early 1800s in Guadalajara, when large distilleries were established in the cities, and small ones on haciendas collapsed and turned only to agave cultivation, greatly expanding the area of ​​plantations. More successful machines such as steam ovens and machine mills were introduced in the 19th century, and in the last century tequila became popular all over the world.

Today, agave cultivation is considered part of the Mexican national identity, and the area with agave plantations and large old distilleries in Tequila, Arenal and Amatitano is a national heritage site. That is why they became a world heritage site in 2006.