CHRISTIAN MOREAU, CHABLIS GRAND CRU VALMUR

590,00kn

Ovo vino nudi kremastu, orašastu i mirisnu svježinu limuna. Nepce dodaje supeglatku, sočnu zrelost koja nagovještava žutu jabuku, sočnu Mirabelle i dašak meda. Ipak, postoji prekrasna svježina, i hladna, kredasta dubina koja ovo pretvara u uravnoteženo, zaobljeno, ukusno vino s pravom dimenzijom. Završetak je ljut i dug.

This wine offers creamy, nutty and lemon-scented freshness. The palate adds supersmooth, juicy ripeness that suggests yellow apple, juicy Mirabelle and a touch of honey. There is wonderful freshness, however, and cool, chalky depth that turns this into a balanced, rounded, mouthwatering wine with real dimension. The finish is zesty and long.

Na zalihi

SKU: 10865 Kategorije: ,
REGIJA

REGIJA

Burgundija je jedna od 26 pokrajina Francuske, sastoji se od četri dijela: Yonne, Cote-d’Or, Nievre i Saone-et-Loire, a smještena je na istoku Francuske. Dobila je naziv po bivšoj Kraljevini Burgundiji.

Burgundi su potomci germanskih naroda koji su doselili područje Burgundije nakon raspada Zapadnog Rimskog Carstva. Kraljevinu Burgundiju je pokorilo Franačko carstvo, Burgundija je nakon stogodišnjeg rata pripala najmlađem sinu francuskog kralja koji ju je doveo do visokog ekonomskog i vojnog položaja. 1678. godine Mirom u Nijmegenu Francuska je osvojila poslijednje teritorije Burgundije te je time Burgundija kao kraljevina nestala. Današnja Burgundija ne odgovara u potpunosti povijesnoj provinciji Burgundiji, Yonne nekada nije bila dijelom Brugundije već samo granično područje.

Burgundija je ravničarska zemlja s uzvišenjima u središnjem dijelu što je čini pogodnom za uzgoj poljoprivrednih kultura, a ponajviše grožđa i vina. Poljoprivreda u Burgundiji je snažna i specijalizirana, dijelovi Yonne i Côte-d’Or uzgajaju žitarice dok Côtes de BeauneNuitsHautes-CôtesCôte ChalonnaiseMâconnaisBeaujolais i drugi  imaju razvijeno vinogradarstvo. Industrija se razvila u 19. stoljeću, a razvila se posebno nakon 1945. godine u dolini Saone, Dijonu i Yonne.

Burgundija ima oko 27 760 hektara zasađenih vinogradima te 100 apelacija koje prozvode oko 1.5 milijuna hektolitara vina. Najjužnije vinorodno područje je Maconnaise s najpoznatijom apelacijom vrhunskog Chardonnay-a Pouilly-Fuisse. Najsjevernija područja su Chablis i Auxerrois, no srce i najpoznatiji dio Brugundije je Côte-d’Or. On se sastoji od tri apelacije Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) i Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundska vina su pretežito bijela, a najpoznatija su vina Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Blanc. Burgundijska vina smatraju se jednim od najprestižnijih i najskupljih vina na svijetu.

Chablis se nalazi u sjevero-zapadnom djelu Burgundije te se tamo proizvode toliko specifična bijela vina da se ponekad smatra zasebnom regijom. Prema jugu nalazi se Beaujolais u kojoj su dvije najvažnije sorte uzgoja Pinot Noir i Chardonnay.   Bourgogne Aligote je poznata po sorti Aligote, a Macon po sorti Gamay koji se koristi u crnim i rose vinima.

Tri su načina na koja se proizvodi vino u Burgundiji. Prvi je preko pregovaranja za kupnju grožđa s više malih uzgajača vina, druga je kupovina grožđa preko organiziranih grupa poput kooperative i treća je proizvodnja od vlastitog grožđa, ova posljednja je ujedno i najrijeđi slučaj.

Klima Burgundije je pretežito kontinentalna s kratkim ljetima i hladnim zimama što je čini izazovnom za uzgoj grožđa. Najveće prijetnje za vinovu lozu su proljetni mrazovi i tuča. Vapnenačko tlo Burgundije ima veliku ulogu u karakteru njegovih vina, donosi mu suštinsku mineralnost i kompleksnost okusa posebice kod bijelih vina. Upravo je tlo zajedno s orijentacijom vinograda zaslužno za Premier Cru i Grand Cru status određenog položaja.

 

Burgundy is one of the 26 provinces of France, consists of four parts: Yonne, Cote-d’Or, Nievre and Saone-et-Loire, and is located in the east of France. It was named after the former Kingdom of Burgundy.
The Burgundians are the descendants of the Germanic peoples who settled in the area of ​​Burgundy after the collapse of the Western Roman Empire. The Kingdom of Burgundy was conquered by the Frankish Empire, and after a hundred years of war, Burgundy belonged to the youngest son of the French king, who brought it to a high economic and military position. In 1678, with the Peace of Nijmegen, France conquered the last territories of Burgundy and thus Burgundy as a kingdom disappeared. Today’s Burgundy does not fully correspond to the historic province of Burgundy, Yonne was once not part of Brugundy but only a border area.
Burgundy is a lowland country with elevations in the central part which makes it suitable for growing crops, especially grapes and wine. Agriculture in Burgundy is strong and specialized, parts of Yonne and Côte-d’Or grow cereals while Côtes de Beaune, Nuits, Hautes-Côtes, Côte Chalonnaise, Mâconnais, Beaujolais and others have developed viticulture. The industry developed in the 19th century, and developed especially after 1945 in the Saone, Dijon and Yonne valleys.
Burgundy has about 27,760 hectares planted with vineyards and 100 appeals that produce about 1.5 million hectoliters of wine. The southernmost wine-growing area is Maconnaise with the most famous appeal of the top Chardonnay Pouilly-Fuisse. The northernmost areas are Chablis and Auxerrois, but the heart and most famous part of Brugundy is the Côte-d’Or. It consists of three appeals Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) and Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundy wines are predominantly white, and the most famous wines are Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Blanc. Burgundy wines are considered one of the most prestigious and expensive wines in the world.
Chablis is located in the north-western part of Burgundy and produces such specific white wines that it is sometimes considered a separate region. To the south is Beaujolais where the two most important cultivars are Pinot Noir and Chardonnay. Bourgogne Aligote is known for the Aligote variety, and Macon for the Gamay variety used in red and rosé wines.
There are three ways wine is produced in Burgundy. The first is through negotiations for the purchase of grapes from several small wine growers, the second is the purchase of grapes through organized groups such as cooperatives and the third is the production of own grapes, the latter is also the rarest case.
The climate of Burgundy is predominantly continental with short summers and cold winters making it challenging for grape growing. The biggest threats to the vine are spring frosts and hail. The calcareous soil of Burgundy plays a major role in the character of its wines, bringing it the essential minerality and complexity of taste especially in white wines. It is the soil along with the orientation of the vineyards that is responsible for the Premier Cru and Grand Cru status of a particular location.
O VINARIJI

O VINARIJI

 

Jean Joseph Moreau je 1814 godine osnovao tvrtku za trgovinu vina u Chablisu. Tvrtka je bila u vlasništvu obitelji sve do 1985. godine kada su je prodali Boisset de Niuts Saint-Georges kompaniji za trgovinu vina. Tek je 2002. godine Christian Moreau, nakon što se 1972. godine vratio iz Kanade i učio o vinarstvu od svog oca Guya, dobio pravo na iskorištavanje obiteljskih vinograda i prodaju vina iz njihove Domaine.

Fabien je šesta generacija u obitelji Moreau koja se bavi vinarstvom, preuzeo je obiteljski posao nakon što se vratio iz Novog Zelanda sa jednogodišnjeg studija i učenja 2001. godine.

Domaine Christian Moreau utemeljiio je svoju vinariju 2000. godine u srcu Chablis-a nadomak Grand Cru pozicijama vinograda, opremio ju je vrhunskom i najmodernijom tehnologijom.

Obitelj posjeduje 12 hektara vinograda te svo grožđe beru ručno kako bi se osiguralo da samo najkvalitetnije i najbolje grožđe bude u vinu.

Obitelj održava tradicuju tako što poštuje terroir Chablis-a (jedinstvenog na svijetu), racionalno koriste tlo i održavanje vinograda te izbjegavaju korištenje pesticida i herbicida, upravljaju prinosom grožđa u vinogradu kako bi se osigurala visoka kvaliteta vina.

 

In 1814, Jean Joseph Moreau founded a wine trade company in Chablis. The company was owned by the family until 1985 when it was sold by Boisset de Niuts to the Saint-Georges wine trade company. It was not until 2002 that Christian Moreau, after returning from Canada in 1972 and learning about winemaking from his father Guy, was given the right to exploit the family vineyards and sell wine from their Domaine.
Fabien is the sixth generation in the Moreau family of winemaking, he took over the family business after returning from New Zealand from a one-year study and study in 2001.
Domaine Christian Moreau founded his winery in 2000 in the heart of Chablis close to the Grand Cru vineyard positions, equipping it with cutting-edge and state-of-the-art technology.
The family owns 12 hectares of vineyards and harvests all grapes by hand to ensure that only the highest quality and best grapes are in the wine.
The family maintains the tradition by respecting the terroir of Chablis (unique in the world), rationally using the soil and maintaining the vineyards and avoiding the use of pesticides and herbicides, managing the grape yield in the vineyard to ensure high wine quality.