CHATEAU FUISSE, POUILLY-FUISSE LE CLOS

555,50kn

Vino je svijetlo žute boje s nijansama zelene. Na nosu se osjete svježi i zreli mirisi prepečenca, svježih badema i naznake svježeg maslaca s elegancijom bijelog cvijeća i mineralnih nota. Bujani, bogati i kompleksni okusi jabuke, zelenog čaja, meda i pečenih badema u balansu sa svježinom vina. Dugog je završetka s bogatim okusima i elegancijom.

The wine is light yellow with shades of green. Fresh and ripe scents of toast, fresh almonds and hints of fresh butter with the elegance of white flowers and mineral notes can be felt on the nose. Lush, rich and complex flavors of apple, green tea, honey and roasted almonds in balance with the freshness of the wine. It has a long finish with rich flavors and elegance.

Na zalihi

Preuzmi pdf
SKU: 11023 Kategorije: ,
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Burgundija je jedna od 26 pokrajina Francuske, sastoji se od četri dijela: Yonne, Cote-d’Or, Nievre i Saone-et-Loire, a smještena je na istoku Francuske. Dobila je naziv po bivšoj Kraljevini Burgundiji.

Burgundi su potomci germanskih naroda koji su doselili područje Burgundije nakon raspada Zapadnog Rimskog Carstva. Kraljevinu Burgundiju je pokorilo Franačko carstvo, Burgundija je nakon stogodišnjeg rata pripala najmlađem sinu francuskog kralja koji ju je doveo do visokog ekonomskog i vojnog položaja. 1678. godine Mirom u Nijmegenu Francuska je osvojila poslijednje teritorije Burgundije te je time Burgundija kao kraljevina nestala. Današnja Burgundija ne odgovara u potpunosti povijesnoj provinciji Burgundiji, Yonne nekada nije bila dijelom Brugundije već samo granično područje.

Burgundija je ravničarska zemlja s uzvišenjima u središnjem dijelu što je čini pogodnom za uzgoj poljoprivrednih kultura, a ponajviše grožđa i vina. Poljoprivreda u Burgundiji je snažna i specijalizirana, dijelovi Yonne i Côte-d’Or uzgajaju žitarice dok Côtes de BeauneNuitsHautes-CôtesCôte ChalonnaiseMâconnaisBeaujolais i drugi  imaju razvijeno vinogradarstvo. Industrija se razvila u 19. stoljeću, a razvila se posebno nakon 1945. godine u dolini Saone, Dijonu i Yonne.

Burgundija ima oko 27 760 hektara zasađenih vinogradima te 100 apelacija koje prozvode oko 1.5 milijuna hektolitara vina. Najjužnije vinorodno područje je Maconnaise s najpoznatijom apelacijom vrhunskog Chardonnay-a Pouilly-Fuisse. Najsjevernija područja su Chablis i Auxerrois, no srce i najpoznatiji dio Brugundije je Côte-d’Or. On se sastoji od tri apelacije Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) i Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundska vina su pretežito bijela, a najpoznatija su vina Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Blanc. Burgundijska vina smatraju se jednim od najprestižnijih i najskupljih vina na svijetu.

Chablis se nalazi u sjevero-zapadnom djelu Burgundije te se tamo proizvode toliko specifična bijela vina da se ponekad smatra zasebnom regijom. Prema jugu nalazi se Beaujolais u kojoj su dvije najvažnije sorte uzgoja Pinot Noir i Chardonnay.   Bourgogne Aligote je poznata po sorti Aligote, a Macon po sorti Gamay koji se koristi u crnim i rose vinima.

Tri su načina na koja se proizvodi vino u Burgundiji. Prvi je preko pregovaranja za kupnju grožđa s više malih uzgajača vina, druga je kupovina grožđa preko organiziranih grupa poput kooperative i treća je proizvodnja od vlastitog grožđa, ova posljednja je ujedno i najrijeđi slučaj.

Klima Burgundije je pretežito kontinentalna s kratkim ljetima i hladnim zimama što je čini izazovnom za uzgoj grožđa. Najveće prijetnje za vinovu lozu su proljetni mrazovi i tuča. Vapnenačko tlo Burgundije ima veliku ulogu u karakteru njegovih vina, donosi mu suštinsku mineralnost i kompleksnost okusa posebice kod bijelih vina. Upravo je tlo zajedno s orijentacijom vinograda zaslužno za Premier Cru i Grand Cru status određenog položaja.

Burgundy is one of the 26 provinces of France, consists of four parts: Yonne, Cote-d’Or, Nievre and Saone-et-Loire, and is located in the east of France. It was named after the former Kingdom of Burgundy. The Burgundians are the descendants of the Germanic peoples who settled in the area of ​​Burgundy after the collapse of the Western Roman Empire. The Kingdom of Burgundy was conquered by the Frankish Empire, and after a hundred years of war, Burgundy belonged to the youngest son of the French king, who brought it to a high economic and military position. In 1678, with the Peace of Nijmegen, France conquered the last territories of Burgundy, and thus Burgundy disappeared as a kingdom. Today’s Burgundy does not fully correspond to the historic province of Burgundy, Yonne was once not part of Brugundy but only a border area. Burgundy is a lowland country with elevations in the central part which makes it suitable for growing crops, especially grapes and wine. Agriculture in Burgundy is strong and specialized, parts of Yonne and Côte-d’Or grow cereals while Côtes de Beaune, Nuits, Hautes-Côtes, Côte Chalonnaise, Mâconnais, Beaujolais and others have developed viticulture. The industry developed in the 19th century, and developed especially after 1945 in the Saone, Dijon and Yonne valleys. Burgundy has about 27,760 hectares planted with vineyards and 100 appeals that produce about 1.5 million hectoliters of wine. The southernmost wine-growing area is Maconnaise with the most famous appeal of the top Chardonnay Pouilly-Fuisse. The northernmost areas are Chablis and Auxerrois, but the heart and most famous part of Brugundy is the Côte-d’Or. It consists of three appeals Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) and Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundy wines are predominantly white, and the most famous wines are Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Blanc. Burgundy wines are considered one of the most prestigious and expensive wines in the world. Chablis is located in the north-western part of Burgundy and produces such specific white wines that it is sometimes considered a separate region. To the south is Beaujolais where the two most important cultivars are Pinot Noir and Chardonnay. Bourgogne Aligote is known for the Aligote variety, and Macon for the Gamay variety used in red and rose wines.There are three ways wine is produced in Burgundy. The first is through negotiations for the purchase of grapes from several small wine growers, the second is the purchase of grapes through organized groups such as cooperatives and the third is the production of own grapes, the latter is also the rarest case. The climate of Burgundy is predominantly continental with short summers and cold winters making it challenging for grape growing. The biggest threats to the vine are spring frosts and hail. The calcareous soil of Burgundy plays a major role in the character of its wines, bringing it the essential minerality and complexity of taste especially in white wines. It is the soil along with the orientation of the vineyards that is responsible for the Premier Cru and Grand Cru status of a particular location.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Obitelj Vincent vlasnici su Chateau Fuisse već pet generacija, odnosno od 1862. godine. Zahvaljujući znanju koje se prenosilo generacijama i njihovoj težnji ka konstantnom napretku povećali su površine svojih vinograda te poboljšali kvalitetu proizvodnje vina.

Marcel Vincent je 1948. godine proširio obiteljske vinograde i počeo s buteljiranjem i direktnom prodajom vina. Jean-Jacques je 1967. godine  spojio modernu tehnologiju s tradicijom i uveo novu liniju vina s potpisom Vincent .

Od 2003. godine na čelu domaine  je Antoine Vincent koji se brine o Chateau Fuisse te je zadužen i za vinariju.

Obitelj Vincent ima više od 40 hektara vinograda koji se nalaze na jugu Burgundije. Većina grožđa za preradu dobiva se iz njihovih vlastitih vinograda. Svaka parcela i grožđe ima specifičan proces vinifikacije koji poštuje taj terroir.

The Vincent family has owned the Chateau Fuisse for five generations, since 1862. Thanks to the knowledge passed down through the generations and their striving for constant progress, they increased the area of ​​their vineyards and improved the quality of wine production. In 1948, Marcel Vincent expanded the family vineyards and began bottling and selling wine directly. In 1967, Jean-Jacques merged modern technology with tradition and introduced a new line of wines with the Vincent signature. Since 2003, the domain has been headed by Antoine Vincent, who takes care of Chateau Fuisse and is also in charge of the winery. The Vincent family has more than 40 acres of vineyards located in southern Burgundy. Most grapes for processing are obtained from their own vineyards. Each plot and grape has a specific vinification process that respects that terroir.