Sold out

ARNOUX-LACHAUX, CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU, 2010

3.751,00kn

Vino je blago crvene boje. Osjeti se blaga redukcija u mirisu s nadvladajućim aromama crvenog bobičastog voća, šljive, smljevenog bilja, sladića i zemljanih nota koje se prenose na okus, koji je intenzivan i snažan s osjetom tanina. Završetak je uravnotežen i dug.

The wine is slightly red in color. There is a slight reduction in the aroma with predominant aromas of red berries, plums, ground herbs, licorice and earthy notes that are transmitted to the taste, which is intense and strong with a sense of tannin. The finish is balanced and long.

Nema na zalihi

SKU: 1VN45 Kategorije: ,
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Burgundija je jedna od 26 pokrajina Francuske, sastoji se od četiri dijela: Yonne, Cote-d’Or, Nievre i Saone-et-Loire, a smještena je na istoku Francuske. Dobila je naziv po bivšoj Kraljevini Burgundiji.

Burgundi su potomci germanskih naroda koji su doselili na područje Burgundije nakon raspada Zapadnog Rimskog Carstva. Kraljevinu Burgundiju je pokorilo Franačko carstvo, a nakon stogodišnjeg rata pripala je najmlađem sinu francuskog kralja, koji ju je doveo do visokog ekonomskog i vojnog položaja. 1678. godine Mirom u Nijmegenu Francuska je osvojila posljednje teritorije Burgundije te je time Burgundija kao kraljevina nestala. Današnja Burgundija ne odgovara u potpunosti povijesnoj provinciji Burgundiji, Yonne nekada nije bila dijelom Brugundije već samo granično područje.

Burgundija je ravničarska zemlja sa uzvišenjima u središnjem dijelu, što je čini pogodnom za uzgoj poljoprivrednih kultura, a ponajviše grožđa i vina. Poljoprivreda u Burgundiji je snažna i specijalizirana, dijelovi Yonne i Côte-d’Or uzgajaju žitarice, dok Côtes de BeauneNuitsHautes-CôtesCôte ChalonnaiseMâconnaisBeaujolais i drugi imaju razvijeno vinogradarstvo. Industrija se razvila u 19. stoljeću, a posebno nakon 1945. godine u dolini Saone, Dijonu i Yonne.

Burgundija ima oko 27 760 hektara zasađenih vinograda, te 100 apelacija koje proizvode oko 1.5 milijuna hektolitara vina. Najjužnije vinorodno područje je Maconnaise s najpoznatijom apelacijom vrhunskog Chardonnay-a Pouilly-Fuisse. Najsjevernija područja su Chablis i Auxerrois, no srce i najpoznatiji dio Brugundije je Côte-d’Or. On se sastoji od tri apelacije Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) i Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundijska vina su pretežito bijela, a najpoznatija su vina Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Blanc. Burgundijska vina smatraju se jednim od najprestižnijih i najskupljih vina na svijetu.

Chablis se nalazi u sjevero-zapadnom dijelu Burgundije, te se tamo proizvode toliko specifična bijela vina da se ponekad smatra zasebnom regijom. Prema jugu nalazi se Beaujolais, u kojoj su dvije najvažnije sorte uzgoja, Pinot Noir i Chardonnay. Bourgogne Aligote je poznata po sorti Aligote, a Macon po sorti Gamay koji se koristi u crnim i rose vinima.

Tri su načina na koja se proizvodi vino u Burgundiji. Prvi je preko pregovaranja za kupnju grožđa s više malih uzgajivača vina, drugi je kupovina grožđa preko organiziranih grupa poput kooperative i treća je proizvodnja od vlastitog grožđa. Ova posljednja je ujedno i najrjeđi slučaj.

Klima Burgundije je pretežito kontinentalna s kratkim ljetima i hladnim zimama, što je čini izazovnom za uzgoj grožđa. Najveće prijetnje za vinovu lozu su proljetni mrazovi i tuča. Vapnenačko tlo Burgundije ima veliku ulogu u karakteru njegovih vina, donosi mu suštinsku mineralnost i kompleksnost okusa,  posebice kod bijelih vina. Upravo je tlo zajedno s orijentacijom vinograda zaslužno za Premier Cru i Grand Cru status određenog položaja.

Burgundy is one of the 26 provinces of France, consists of four parts: Yonne, Cote-d’Or, Nievre and Saone-et-Loire, and is located in the east of France. It was named after the former Kingdom of Burgundy. Burgundians are descendants of Germanic peoples who immigrated to the territory of Burgundy after the collapse of the Western Roman Empire. The Kingdom of Burgundy was conquered by the Frankish Empire, and after the Hundred Years’ War it belonged to the youngest son of the French king, who brought it to a high economic and military position. In 1678, with the Peace of Nijmegen, France conquered the last territories of Burgundy and thus Burgundy as a kingdom disappeared. Today’s Burgundy does not fully correspond to the historic province of Burgundy, Yonne was once not part of Brugundy but only a border area. Burgundy is a lowland country with elevations in the central part, which makes it suitable for growing crops, especially grapes and wine. Agriculture in Burgundy is strong and specialized, parts of Yonne and Côte d’Or grow cereals, while the Côtes de Beaune, Nuits, Hautes-Côtes, Côte Chalonnaise, Mâconnais, Beaujolais and others have developed viticulture. The industry developed in the 19th century, especially after 1945 in the Saone Valley, Dijon and Yonne. Burgundy has about 27,760 hectares of planted vineyards, and 100 appeals that produce about 1.5 million hectoliters of wine. The southernmost wine-growing area is Maconnaise with the most famous appeal of the top Chardonnay Pouilly-Fuisse. The northernmost areas are Chablis and Auxerrois, but the heart and most famous part of Brugundy is the Côte-d’Or. It consists of three appeals Chalon-sur-Saone, Cote Chalonnaise, Cote de Beaune (Chardonnay) and Cote de Nuits (Pinot Noir). Burgundy wines are predominantly white, and the most famous wines are Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Blanc. Burgundy wines are considered one of the most prestigious and expensive wines in the world. Chablis is located in the north-western part of Burgundy, and so specific white wines are produced there that it is sometimes considered a separate region. To the south is Beaujolais, where the two most important cultivars are Pinot Noir and Chardonnay. Bourgogne Aligote is known for the Aligote variety, and Macon for the Gamay variety used in red and rose wines. There are three ways in which wine is produced in Burgundy. The first is through negotiating the purchase of grapes with several small wine growers, the second is the purchase of grapes through organized groups such as cooperatives and the third is the production from own grapes. The latter is also the rarest case. The climate of Burgundy is predominantly continental with short summers and cold winters, making it challenging for grape growing. The biggest threats to the vine are spring frosts and hail. The calcareous soil of Burgundy plays a major role in the character of its wines, bringing it the essential minerality and complexity of taste, especially in white wines. It is the soil along with the orientation of the vineyards that is responsible for the Premier Cru and Grand Cru status of a particular location.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Ranije poznata pod imenom Domaine Robert Arnoux,od 2008. godine preimenovana je  u Domaine Arnoux-Lachaux. Pascal Lachaux, zet Roberta Amouxa vodi vinariju od 1987. godine. Pod njegovim vodstvom vinarija je dostigla neviđenu kvalitetu proizvodnje te je danas jedna od vodećih vinarija u Vosne-Romanee.

Pascal je uveo dosta promjena u vinariju, koje su im pomogle na putu do izvrsnosti. Neke od njih su smanjenje prinosa po vinovoj lozi, odvajanje peteljke, 4-8 dana hladna maceracija grožđa, spontane fermentacije (samo s prirodnim kvascima), te korištenje novih bačvi za čuvanje vina.

Od 2012. godine za vinifikaciju je zadužen Charles Lachaux, koji je uveo mnogo promjena u vinariju, a neke uključuju fermentaciju na kožicama i cijelog grožđa te smanjenje novih bačvi za čuvanje vina.

Danas Domaine Arnoux-Lachaux pokriva 14.5 hektara vinograda. Njihova najstariji vinograd je Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Corvee Pagets te je vinova loza tamo zasađena 1921. godine. Vinarija koristi organske i biodinamičke metode, te u procesu vinifikacije ne koriste filtracije vina ni bistrila.

Formerly known as Domaine Robert Arnoux, it has been renamed Domaine Arnoux-Lachaux since 2008. Pascal Lachaux, Robert Amoux’s son-in-law, has run the winery since 1987. Under his leadership, the winery has reached an unprecedented quality of production and today is one of the leading wineries in Vosne-Romanee. Pascal introduced a lot of changes to the winery, which helped them on their way to excellence. Some of them are reduction of yield per vine, separation of stems, 4-8 days of cold maceration of grapes, spontaneous fermentation (only with natural yeasts), and the use of new barrels for storing wine. Since 2012, vinification has been in charge of Charles Lachaux, who has introduced many changes to the winery, some of which include fermentation on the skins and whole grapes and the reduction of new wine storage barrels. Today Domaine Arnoux-Lachaux covers 14.5 hectares of vineyards. Their oldest vineyard is Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Corvee Pagets and the vine was planted there in 1921. The winery uses organic and biodynamic methods, and in the vinification process they do not use wine filtration or clarifiers.